Syrien - "Ruinerat land"


 

Resfakta Mer information om Syrien Landsfakta Syrien Startsida

Klicka på bilden för större format

Syrien - "Ruinerat Land"

I massmedia framställs Syrien ofta i negativa ordalag. Visst stämmer det att landet styrs av en totalitär regim och att jämlikhet mellan män och kvinnor inte råder. I hur många länder finns det liknande förhållanden?

”Welcome” eller ”Welcome to Syria” är två uttryck som du hör många gånger per dag när du besöker Syrien. Syrierna är oerhört vänliga och hjälpsamma mot den som besöker deras land. En annan sak som man som resenär uppskattar är att de syriska försäljarna inte är påträngande som i Egypten eller Marocko. Tror Du att det är farligt att besöka Syrien? Du kan vara helt lugn, detta är ett av de säkraste länderna Du kan resa till!

Syrien som land har mycket intressant att erbjuda en resenär, speciellt den historiskt intresserade. (Ruinerna efter byggnader och platser som spelat en viktig roll i Syriens historia är många!) Huvudstaden Damaskus och Aleppo, är två av världens äldsta kontinuerligt bebodda städer som med sina fantasiska ”Old Town”, de gamla stadsdelarna, har miljöer som får en att kännas som om man förflyttat sig hundratals år tillbaka i tiden. Här finns borgar som Crac des Chevalliers, världens kanske bäst bevarade korsriddarborg, och den forna borgen Qalaát Ja´abar som ligger på en liten ö i Assad-sjön. Här finns fantastiska lämningar efter romarna i Palmyra, Apamea och Bosra och här finns övergivna städer som Rasafa och ”Dead Cities”. Här finns lämningar efter några av världens äldsta kyrkor. I den lilla bergsbyn Maalula talas fortfarande arameiska, det språk som man tror att Jesus talade. Och här finns några av Mellanösterns bäst bevarade souqer med sitt fantastiska folkliv. Finns det inget negativt med Syrien? Jo, att vara fotgängare i de stora städerna. Det är fullständigt livsfarligt!!!

Det är lätt att resa runt i Syrien på egen hand eftersom det finns bra buss- och tågförbindelser och att åka taxi är oerhört billigt varför du kan besöka varje hörn av landet till låga kostnader.

Under min rundresa i Syrien besökte jag, bland annat, Damaskus, Bosra, Palmyra, Deir es-Zur, Aleppo, Saint Simeon, Lattakia, Hama, Rasafa, Qala´at Ja´abar, ett par av de så kallade ”Dead Cities”, Apamea, Masyaf, Crac des Chevalliers och Maalula. 

Läs mera om min fantastiska resa under länken Resfakta

Syriens historia i korthet

Människor har länge levt i det område som vi idag kallar för Syrien. Spår av förhistoriskt mänskligt liv som dateras till för 150 000 år sedan har påträffats i syriska grottor. Det historiska Syrien, Stor-Syrien, omfattade Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

Några viktiga årtal i Syriens historia

 
Årtal Händelse
Före Kristus

 

 
6 600 Arkeologiska fynd visar att det fanns utvecklade samhällssystem med hus och försvarsanläggningar vid Ugarit
3 000-talet Syrien omtalas för första gången i egyptiska källor i samband med egyptiska expeditioner i jakt på timmer.
2 500-talet Den libanesiska kusten koloniseras av en folkgrupp som kom att kallas för fenicier
 
2 340 Sargon av Akkad regerar över ett rike omfattande södra delarna av Mesopotamien (nuvarande Irak), största delen av dagens Syrien och västra Iran
2 000-talet Under den senare hälften dominerades norra Syrien tidvis av kungariket Ebla. I det fanns världens äldsta kända bibliotek i form av 16 000 lertavlor med kilskrift. I skrifter från Ebla omnämns Damaskus som redan hade grundats och därmed är världens äldsta kontinuerligt bebodda huvudstad
2 200-talet Förstördes Ebla av riket Akkad i södra Mesopotamien.
2 000 - 1 800 Den akkadiska civilisationen kuvades av ett semitiskt nomadfolk, amoriterna.
1 600-talet Erövrades dagens Stor-Syrien av Egypten vars styre över området utmanades av hettiter och assyrier i olika omgångar.
1 550 Egyptierna styr över Libanon och södra Syrien. I norr förekommer strider om herraväldet mellan Mitanni, Hurrianer, Hittiter och Egypten
1 450 - 1 200 Blomstrade den gamla kuststaden Ugarit med stora palats och tempel.
I utgrävningar av Ugarit har man hittat världens äldsta alfabet
1 365 Hittiternas rike omfattar nu området som utgör dagens Syrien och Libanon. De sluter pakter med Egypten och Mitanni
1 200 Utvidgade fenicierna, som levde längs den syriska kusten, sitt välde. De var duktiga sjöfarare och upprättade en rad handelsstäder längs Medelhavets kust. Fenicierna utvecklade också ett alfabet ur vilket först det grekiska och senare det latinska alfabetet bildades
856 Assyrierna erövrar norra Syrien och flera feniciska städer
700-talet Assyrierna erövrade Stor-Syrien. Senare erövrades landet av babylonier och perser
539 De persiska akimidierna besegrar babylonierna och gör Syrien till en provins
300-talet Föll det persiska riket för Alexander den Stores styrkor. Hela regionen kom under starkt inflytande av grekiska/hellenistiska idéer och institutioner. Efter Alexanders död styrdes Stor-Syrien av en av hans generaler, Seleukos, och dennes efterföljare, seleukiderna. Under denna tid flyttade många greker in och det syriska handelsväldet utvecklades
64 Romarna erövrar Syrien som blir en romersk provins. Staden Antioch (numera Antakya i Turkiet) blir provinshuvudstad

 

Årtal
efter Kristus

 

 
272 Efter att kung Zenobia av Palmyra försökt inta Egypten och Antioch besegras han av den romerske kejsaren Aurelius och sänds till Rom som fånge
313 Den romerske kejsaren Konstantin I förklarar att kristendom får utövas och gör den till statsreligion i Syrien
395 Syrien styrs från Bysans, med säte i Konstantinopel (Istanbul)
630-talet Erövrades regionen av arabiska styrkor och inlemmades i det växande islamiska väldet
635 Damaskus intas av en islamisk armé
661 Damaskus blev huvudstad och handelscentrum i det islamiska imperiet under Umayyad-dynastin
747 Gjorde abbasid-dynastin uppror mot Umayyaderna. De flyttade imperiets centrum till Bagdad och Stor-Syrien blev till en provins bland andra
800-talet I slutet av seklet annekterades Stor-Syrien återigen av Egypten som under de följande århundradena fick kämpa för att försvara territoriet mot invasioner av turkiska seldjuker, kristna korsfarare och slutligen mongoler
1250 Under de egyptiska mamlukernas styre från detta år försvagades landet av krig, hungersnöd och pest
1500-talet I början av detta århundrade erövrades Syrien av de osmanska turkarna och en viss förbättring inträffade, men i stort innebar den osmanska eran en stagnation. I stora delar av landet lät turkarna lokala ledare sköta det dagliga styret i utbyte mot att de betalade skatt till Konstantinopel
1800-talet Under detta århundrade öppnades landet för västerländska missionärer som grundade flera skolor och universitet. Samtidigt reformerade turkarna det politiska systemet och berövade jordägarna en del av deras privilegier
1830-talet Det osmanska styret avbröts kortvarigt då Egypten åter invaderade Stor-Syrien
1914 Den arabiska nationalism som börjat spira i slutet av 1800-talet hade vid första världskrigets utbrott fått fäste inom vissa utbildade grupper, bl a armén, och under kriget blev Syrien centrum för den arabiska nationaliströrelsen.
1920 Utropades emiren Feysal, son till sharifen av Mecka, till kung över Stor-Syrien.
Krigets segrarmakter delade emellertid upp området emellan sig i enlighet med det hemliga Sykes-Picotavtalet från 1916. Palestina, det vill säga, dagens Israel, Västbanken och Gaza samt nuvarande Jordanien, tilldelades britterna som mandat under Nationernas förbund medan resten blev ett franskt mandat
1925 För att försvaga motståndet och dra fördel av den religiösa mångfalden delade fransmännen upp sitt mandat i Libanon och republiken Syrien. Området kring hamnstaden Latakia och Jabal Druze (idag Jabal al-Arab) i söder administrerades för sig. När fransmännen tog över var både ekonomin och administrationen körda i botten. De styrde landet med hårda medel och alla nationalistiska strävanden slogs ned.

Lokala uppror och strejker resulterade dock i en allmän revolt under drusernas ledning. Upproret kunde inte kuvas förrän fransmännen bombade Damaskus. För att i någon mån rättfärdiga sitt agerande inför en reagerande världsopinion bytte fransmännen ut den militäre guvernören mot en civil

1939 Under hela 1930-talet hade missnöjet med fransmännen stadigt ökat.
Detta år kulminerade det när fransmännen tillät Turkiet att annektera den omstridda Hatay-provinsen kring staden Alexandretta (nuvarande Iskenderun) i nordväst
1941 Utbröt nya uppror och samma år invaderades Syrien av allierade styrkor. Den franska exilregeringen under general de Gaulle lovade syrierna självständighet, och den erkändes formellt under året
1943 Nationalistledaren Shukri Kuwatli valdes till landets förste president
1946 Självständigheten förverkligades fullt ut i april då alla utländska soldater hade lämnat landet
1940-talet, slutet Tiden efter andra världskriget blev instabil och oroligheterna i regionen fick stort inflytande på den syriska inrikespolitiken
1948 Efter att staten Israel bildats anföll Syrien tillsammans med andra arabländer landet
1949 Tre statskupper genomfördes i landet under detta år. Orsaken till dessa berodde till stor del på besvikelse över arabsidans nederlag i kriget mot Israel
1950-talet Ekonomin nådde ett bottenläge när tullunionen med Libanon upplöstes och en viktig handelsväg därmed stängdes. Missnöjet med de ekonomiska problemen spred sig till alla samhällsklasser. Olika regeringar avlöste varandra. I mitten av 1950-talet började vänsterpartierna få ökat stöd inom opinionen, framförallt det socialistiska Baathpartiet och det syriska kommunistpartiet. Radikala politiker kom successivt att inta allt fler poster, och en rad avtal slöts med Sovjetunionen och andra kommunistländer
1958 Syrien och Egypten bildade Förenade arabrepubliken som skulle utgöra ett första steg mot en större arabisk gemenskap
1961 Förenade Arabrepubliken upphör på grund av missnöje med Egyptens dominerande roll och leder till ny statskupp. Den civila regering som tillträdde efter kuppen blev kortlivad
1963 I mars ägde en militärkupp rum som förde Baathpartiet till makten. Efter att ha stärkt sina ställningar och bland annat ha slagit ned ett nytt kuppförsök började Baathpartiet nationalisera banker och industrier. En jordreform genomfördes som även den ändrade de politiska förutsättningarna
1966 Slitningarna mellan radikala civila partimedlemmar och en mer praktiskt inriktad grupp inom militären utlöste en ny statskupp. Den radikala falangen tog makten
1967 Efter nederlaget i kriget mot Israel och förlusten av Golanhöjderna förlorade de radikala krafterna snabbt sin makt
1970 Ny statskupp som leddes av Hafez al-Assad, chef för flygvapnet
1971 Hafez al-Assad väljs till landets president. Han förde en mera liberal ekonomisk politik än sina företrädare vilket ledde till förbättringar. Utrikespolitiskt behöll han samarbetet med Sovjet men arbetade också för bättre relationer med olika västländer. Även relationerna till andra arabstater förbättrades och man bildade en ny arabisk federation med Egypten och Libyen, som dock blev kortvarig 
1972 För att bredda regeringens bas bildade Assad Nationella progressiva fronten bestående av Baathpartiet och några socialistpartier. Därefter regerades Syrien formellt av fronten, men den reella makten låg fortfarande hos Baathpartiet och Assad, som hade ett fast grepp om militären och ett antal rivaliserande säkerhetsorgan
1973 Syrien fick en ny författning som gav Assad större maktbefogenheter. I den nya grundlagen gjordes ingen hänvisning till islam som statsreligion, men efter oroligheter som krävde flera liv tvingades regeringen göra ett tillägg till grundlagen om att presidenten måste vara muslim

I oktober gick Syrien och Egypten gemensamt till anfall mot Israel i ett försök att ta tillbaka de territorier som förlorades i kriget 1967

1976 Syrien börjar blanda sig i Libanon militärt, vilket blev en tung ekonomisk börda för landet
1978 Valdes Assad till president för andra gången
1982 I februari ledde Muslimska brödraskapet en flera veckor lång revolt i staden Hama. Den slogs ned mycket brutalt av regeringstrupper och omkring 10 000 människor dödades. Upproret i Hama följdes av en ny konfrontation med Israel, som 1981 i praktiken hade annekterat de ockuperade Golanhöjderna.

Under sommaren gick israeliska trupper in i Libanon för att driva ut palestinierna därifrån, och samtidigt angrep israelerna Syriens militära anläggningar i den libanesiska Bekaadalen

1983 Hafez al-Assad blev allvarligt sjuk vilket utlöser en maktkamp inom Baath-partiet och presidentens yngre bror Rifaat försökte gripa makten
1984 Under året återhämtade sig Hafez al-Assad från sin sjukdom och sände brodern, som hade utnämnts till vicepresident, utomlands under åtta år. Efter maktkampen och dess efterdyningar lade presidenten grunden till en stor personkult
1991 Syrien stödde USA:s krig mot Irak i Kuwait
1994 Presidentens äldste son Basel omkom i en trafikolycka
1998 Rifaat al-Assad avsätts som vicepresident och presidentens bröder Rifaat och Jamil tvingades lämna landet på grund av korruptionsanklagelser
1999 Hafez al-Assad utsågs till president för en femte sjuårsperiod
2000 I juni avled Hafez al-Assad efter en hjärtattack

Efter presidentens död infördes en ändring i författningen som sänkte minimiåldern för en president från 40 till 34 år, vilket råkade vara sonen Bashars ålder. Baathpartiets ledning utsåg Bashar Assad till presidentkandidat, och en månad efter faderns död valdes han till president med 97 procent av rösterna i en folkomröstning

2002 USA och Israel sätter Syrien på "svarta listan"
2003 Efter USA:s invasion av Irak anklagas Syrien för att stötta utländska soldater

Parlamentsval hölls och Muhammad Naji al-Otari blev premiärminister. Enligt presidenten skulle ett ekonomiskt reformarbete i landet påskyndas 

2004 Under året frigavs omkring 380 politiska fångar, den första större amnestin på tre år. Anledningen antogs vara att man ville visa EU ett tecken på förbättrade mänskliga rättigheter
2005 Syrien tvingas lämna Libanon

Under Bath-partiets kongress i juni tillkännager vicepresident Abdul Halim Khaddam att han skulle avgå både ur regeringen och partiet. Han flyr senare till Paris

Syriens inrikesminister Ghazi Kanaan, som varit militär säkerhetschef i Libanon i många år, påträffades död i oktober och man antar att han begått självmord

2006 Trots regimens förföljelser möttes oppositionens tre huvudgrenar, Sekulära Socialister och Liberaler, Kurder och Islamister, i oktober och undertecknade Beirut-Damaskusdeklarationen, som krävde att regimen skulle avgå, att liberala demokratiska principer skulle införas och att Syrien skulle upprätta normala förbindelser med Libanon

I februari angrep en folkmassa den byggnad i Damaskus där Danmarks och Sveriges ambassader ligger och satte eld på de nedre våningarna även Norges ambassad, som ligger i en annan del av staden angreps. Protesterna gällde de omstridda karikatyrteckningar av profeten Muhammed som först publicerats i en dansk tidning

2007 Parlamentsval hölls i april. Drygt hälften av platserna i parlamentet var avsatta för Bath-partiet och i maj väljs Bashar al-Assad till president med överväldigande majoritet. Han fick 97.62 % av rösterna

I december höll medlemmar av den förbjudna oppositionen ett möte i den tidigare affärsmannen och parlamentsmedlemmen Riyad Sayfs bostad

2008 I slutet av januari åtalade en domstol de tolv oppositionella deltagarna som varit med på mötet i december för att undergräva statens säkerhet

I slutet av september sprängde en självmordsbombare sin bil på vägen mellan centrala Damaskus och flygplatsen och 17 personer och gärningsmannen dödades. I november tog en militant islamistisk grupp med bas i Libanon, Fatah al-Islam, på sig skulden för bombdådet

I oktober dömdes de tolv, som hade undertecknat Beirut-Damaskusdeklarationen år 2006 till mellan 24 och 30 månaders fängelse

Till överst på sidan 

Geografi

Syriens nuvarande gränser är till största delen skapade av de tidigare kolonialmakterna. Landets totala yta uppgår till 185 180 kvadratkilometer, det vill säga något större än Götalands och Svealands sammanlagda ytor.

Längs kusten löper en tre mil bred landremsa vilken i öster avgränsas av Alawitbergen som når över 1 500 meter över havet. Öster om Alawitbergen ligger en bördig dalgång kring floden Orontes (al-Asi). Den avskiljs i sin tur från högplatån längre österut av bergskedjan Jabal al Zawiyah. Högplatån består till största delen av stäpp och öken men genombryts av en rad låga berg som löper från sydväst mot nordost. Söder om dessa berg, längs gränsen till Jordanien, ligger den syriska öknen, Hamad. Högplatån genomkorsas av floden Eufrat som rinner från Turkiet i norr till Irak i sydöst. Eufrat är med sina bifloder Khabur och Balikh Syriens viktigaste vattenresurs och utnyttjas för bevattning av jordarna längs floden. På 1970-talet avslutades bygget av Eufratdammen, även kallad Tabqa eller Thawra-dammen, vilket gav upphov till en konstgjord sjö, Assadsjön, som är elva kilometer lång och åtta kilometer bred. En bit av floden Tigris i det nordöstra hörnet utgör gräns mot Turkiet.

Längs gränsen mot Libanon löper bergskedjan Antilibanon och där ligger landets högsta berg, det 2 814 meter höga Jabal al Shaykh, även kallat Hermon.

Öster om Antilibanon och söder om Damaskus finns ett delvis svårtillgängligt område med vulkaniska berg, Jabal al Arab, eller Jabal Druze.

Sedan 1967 ockuperar Israel nära 1 300 kvadratkilometer av Golanhöjderna.

Knappt en tredjedel av landets yta är uppodlad och bara omkring tre procent av den täcks av skog.

Landets huvudstad heter Damaskus och har cirka 1.8 miljoner invånare. Andra större städer är Aleppo med 1.6 miljoner invånare, Homs med 822 000 invånare, Hama med 495 000 invånare och Lattakia med 354 000 invånare.

Klimat

Längs Syriens kust är klimatet fuktigt med varma somrar och milda regniga vintrar. Inåt landet blir det allt torrare och varmare. I landets centrala och östra delar är somrarna heta och vintrarna kalla. I sydöst råder ökenklimat.

I Hamad-öknen kan det bli över 40 grader varmt om sommaren och sandstormar är vanliga från februari till maj.

I bergen snöar det i regel på vintern och snö är inte heller speciellt ovanligt i Damaskus som ligger 700 meter över havet.

Till överst på sidan 

Flora och Fauna

Officiellt lär det finnas varg, hyena, grävling, vildsvin, schakal, hjort, björn och iller i Syrien, men chansen att få se något av dessa djur under en resa i landet är mycket liten.

Antalet registrerade fågelarter är lågt och mängden fåglar är få, mycket beroende på att ökenlandskap dominerar. Det finns några få våtmarker i Syrien som är av stor betydelse för migrerande fåglar. Ornitologiskt bör därför landet vara ganska ointressant.

Även när det gäller floran är Syrien artfattigt mycket beroende på den stora skövling av skogsområdet som fanns utefter kusten. Idag återstår endast cirka3 % av den ursprungliga arealen. I den återstående skogen växer framförallt tall. Artfattigdomen beror även på att landets yta till största delen består av öken, eller ökenliknande områden.

När det gäller naturskydd i form av nationalparker eller naturreservat har Syrien avsatt den minsta ytan av alla länder runt Medelhavet för detta ändamål. Dock har man skyddat det stora våtmarksområdet Sabkhat al-Jabbul, ssom är viktigt för migrerande fåglar. Det ligger nära staden Aleppo.

Till överst på sidan

Befolkning, språk och socialt

Syrien är ett av Mellanösterns mest tättbefolkade länder. Befolkningen är dock ojämnt fördelad över landet och invånarna är koncentrerade längs kusten i väster, i söder kring huvudstaden Damaskus och längs Eufrat i nordöst.

Cirka 89 procent av befolkningen är araber. Av övriga folkgrupper är den kurdiska störst, cirka 1,8 miljoner. Dessutom lever mindre folkgrupper som armenier, tjerkesser, assyrier, turkmener mfl i landet. I Syrien lever också över 400 000 palestinska flyktingar som FN:s flyktingorgan UNRWA har ansvar för. De palestinska flyktingarna beviljas inte medborgarskap, men har alla andra medborgerliga rättigheter.

Enligt FN fanns det över 1,5 miljon irakiska flyktingar i Syrien under hösten 2 007. Många av dess levde under svåra ekonomiska omständigheter. Irakierna fick tidigare automatiskt tremånaders visum till Syrien, men i september 2007 skärptes reglerna och de flesta flyktingarna stoppades vid gränsen. Skälet uppgavs vara att landet inte förmådde ta emot fler irakier.

Uppgifter om antalet beduiner, arabiska nomader, i Syrien varierar mellan 5 och 15 procent av befolkningen. I det ockuperade Golanområdet bor cirka 20 000 araber, främst druser och ungefär lika många israeliska bosättare.

Mindre grupper av kurder har i många generationer levt i landet medan andra integrerades när dagens Syrien fick sina gränser. En stor del av kurderna och armenierna flydde till Syrien från förföljelser i Turkiet under en period från början av 1920-talet fram till andra världskriget. Över en tredjedel av kurderna lever i bergen norr om Aleppo och lika många i nordöst. De flesta är jordbrukare. Armenierna bor i städerna och arbetar främst med handel och hantverk. Tjerkesserna utvandrade till Syrien när Kaukasus intogs av ryssarna på 1800-talet. De cirka 50 000 tjerkesserna är spridda mellan stad och landsbygd.

Försök att skapa en syrisk nationalkänsla har mötts av svårigheter eftersom många folkgrupper vill bevara sin egen identitet. Armenierna är den grupp som har varit svårast att integrera i det syriska samhället. Även tjerkesserna har i hög grad behållit sina egna seder. Kurdernas önskan om självbestämmande och samhörighet med ett större Kurdistan bidrog till att folkgruppens existens under lång tid inte erkändes. Kurdiska får fortfarande inte användas som undervisningsspråk eller i tidningstexter eller böcker. På 1960-talet fråntogs över 100 000 kurder sitt syriska medborgarskap. Numera lär det finnas omkring 200 000 statslösa kurder i Syrien som diskrimineras på olika sätt; en del av dem har till exempel inte rätt att äga fast egendom, att ingå äktenskap eller att ha en formell anställning.

Regeringen har försökt att skapa ett mer homogent samhälle genom att betona den arabiska kulturen. Alla syrier räknas officiellt som araber eller som medlemmar av olika religiösa riktningar. Några hänvisningar till olika folkgrupper förekommer inte. Denna politiska linje följs även av massmedierna.

Pensioner, sjukpenning och arbetslöshetsersättning omfattas av det syriska socialförsäkringssystemet, vilka finansieras av premier som betalas in till staten av både arbetsgivaren och de anställda. Alla anställda inom produktionen ska i princip vara försäkrade, men stora grupper, till exempel lantarbetare, står utanför systemet.

Drygt 10 procent av befolkningen anses leva i fattigdom. De flesta fattiga lever på landsbygden och i nordöstra delen av landet. Omkring 80 procent av befolkningen har tillgång till rent vatten, och 90 procent till avlopp.

Stora satsningar har gjorts på sjukvård vilket har lett till att hälsoläget har förbättrats påtagligt under senare år. Spädbarnsdödligheten har minskat dramatiskt mellan åren 1960 till 2004.  Även mödradödligheten har minskat.

Tillgången till vård varierar mellan olika landsdelar. På landsbygden råder brist på läkare. Majoriteten av de privata vårdinrättningar finns i de större städerna. Vården på de statliga sjukhusen är avgiftsfri, men allt fler syrier måste själva betala för sina läkemedel.

Det råder inte full jämlikhet mellan könen. I arbetslivet har dock kvinnor och män i princip samma rättigheter. Kvinnor diskrimineras i arvs- och familjerättsliga sammanhang. Det är svårare för kvinnor än män att ta ut skilsmässa. Män kan undgå straff för våldtäkt om de gifter sig med offret. Så kallade hedersrelaterade brott förekommer, men det saknas statistik som visar hur vanliga de är.

Till överst på sidan 

Religion

Syrien och Libanon de enda arabländer som inte har islam inskrivet som statsreligion i författningen. Statschefen måste dock vara muslim.

Religionsfriheten respekteras i stort sett i landet. Den islamiska juridiken, fiqh, ska enligt grundlagen vara huvudkälla för all lagstiftning, men islamisk lag tillämpas i praktiken bara för muslimer i mål som rör familjefrågor.

Majoriteten av Syriens arabiska befolkning är muslimer och de flesta av dem tillhör huvudriktningen sunni. Alawiterna (nusayrier) är en minoritet med en särskild tolkning av islam som ligger nära shiiternas (shia). Ismailiterna räknas som en riktning inom shiitisk islam, och dess främste religiöse ledare har titeln Aga Khan.

Den huvudsakliga motsättningen mellan sunniter och shiamuslimer går tillbaka till tiden efter profeten Muhammeds död 632 e Kr. Till skillnad från sunniterna godkänner inte shiamuslimerna Muhammeds första tre efterträdare utan menar att endast den fjärde, profetens kusin och svärson Ali, hade rätt att ta Muhammeds plats.

Många inom den styrande eliten är alawiter, vars tolkning av islam räknas som kättersk av sunniterna eftersom den ger Ali en gudomlig ställning. Inte heller den shiamuslimska huvudriktningen betraktar alawiterna som verkliga shiiter.

Intresset för islam har under senare år ökat vilket märks, bland annat, genom att allt fler flickor använder sjal, och att allt fler syrier deltar i fredagsbönen. Regimen ser islamistiska strömningar som ett hot och moskéerna övervakas därför av säkerhetstjänsten. För att ta initiativet från islamisterna har regimen under senare år ökat sitt stöd till moderata former av islam och en rad nya moskéer har byggts. Från 2005 försökte regimen använda sig av islam som en samlande nationell kraft, och president Bashar al-Assad visade upp en mer from profil än tidigare.

Druserna, som lever i södra Syrien, har sitt ursprung bland shiamuslimerna. Deras religion är en kombination av islam, kristendom och folkliga trosföreställningar. Kurderna är sunnimuslimer, men det finns också små grupper av kurder som tillhör sekter som påverkats av shiitisk islam, nestorianism (en kristen riktning) och sufiska brödraskap (muslimska mystiker). Det finns även en mindre grupp jesidier, vars religion är en blandning av islam, judendom och kristendom.

Under det osmanska styret konverterade många kristna till islam eftersom det kunde vara fördelaktigt både socialt och ekonomiskt. Idag finns en lång rad kristna trosriktningar i Syrien; romersk-katolsk, grekisk-katolsk, syrisk-katolsk, armenisk-katolsk, grekisk-ortodox, syrisk-ortodox och armenisk-ortodox. Därutöver finns maroniter, protestanter och assyrier/nestorianer. Jehovas vittnen förbjöds utöva sin verksamhet 1964.

Antalet judar har minskat kraftigt i antal sedan regeringen år 1992 hävde förbudet för dem att lämna landet. Numera bor bara en mycket liten grupp judar kvar i Syrien.

Till överst på sidan  

Utbildning

Under sitt långa styre har Baathpartiet satsat på att bygga ut utbildningsväsendet som är väl utvecklat för ett låginkomstland som Syrien. Idag kan majoriteten av de unga syrierna läsa och skriva. Resurser saknas dock för att utbildningsresurserna skall följa den snabba befolkningsökningen, trots ökade utbildningsanslag.

Den sexåriga grundskolan börjar barnen vid sex års ålder. Sedan följer en treårig mellanskola och en treårig gymnasieskola, som båda har teoretiska och praktiska linjer. Nästan alla barn börjar i grundskolan, men var fjärde elev hoppar av före sjätte klass. Färre flickor än pojkar går ut grundskolan. Drygt fyra av tio elever fortsätter till de två högre stadierna. Det råder brist på kvalificerade lärare och klasserna är ofta stora, i genomsnitt 50 elever i varje klass.

Undervisningen sker på arabiska, franska och engelska används som andraspråk. På de högre nivåerna är numera datakunskap ett obligatoriskt skolämne.

Majoriteten av skolorna är statliga. Sedan år 2001 finns även privata skolor vars verksamhet övervakas av staten. Även landets hundratal koranskolor övervakas av staten.

I landet finns fyra universitet, där man framför allt satsat på att utbilda ingenjörer och läkare. Dessutom finns tekniska yrkesskolor och jordbruksskolor. År 2002 grundades ett ”virtuellt universitet” där studenter kan studera på distans vid universitet i USA.

Den statliga grundskolan och de statliga fortsättningsskolorna är avgiftsfria, universitetsutbildningen är dock avgiftsbelagd.

Till överst på sidan 

För mer information klicka på länken Landsfakta

Resan till Syrien överträffade mina förväntningar med bred marginal! Jag överraskades av alla de de vänliga och hjälpsamma människor jag dagligen mötte och jag uppskattade att jag fick ströva runt i souqerna utan att försäljaren ville "dra in" mig i varje butik. Ofta ville de samtala eller bjuda på the istället för att lura på mig någon av deras produkter! Eftersom jag är intresserad av historia var Syrien ett eldorado med sin gamla historia och alla historiska platser att besöka, tyvärr låg de flesta i ruiner.

Besök Syrien innan de stora turistmassorna kommit hit och "förstört" landet. Du kommer absolut inte att ångra dig!!!  

"Welcome to
Syria I".
Damaskus

"Welcome to
Syria II".
Palmyra

Umayyaad Moskén.
Damaskus

Umayyaad Moskén.
Damaskus

Umayyaad Moskén.
Damaskus

Kulhål i taket från 1914!
Souq al-Hamidiyya.
Damaskus

"Old Town".
Damaskus

Den romerska teatern.
Bosra

Citadellet.
Bosra

Postkontor!
Bosra

Vy mot
Valley of the Tombs.
Palmyra

Triumfbåge.
Palmyra

Den stora kolonnaden.
Palmyra

Temple of Bel.
Palmyra

Floden Eufrat.
Deir es-Zur

Hängbron.
Deir es-Zur

Citadellet.
Aleppo

Souqen.
Aleppo

Ganska lika!?
Aleppo

Barnarbetare.
Aleppo

Basilikan.
Saint Simeon

Eremitstenen.
Saint Simeon

Bankpalats?
Lattakia

Skrikande grönsaks-
säljare.
Lattakia

An-Nuri moskén.
Hama

Norias, vattenhjul.
Hama

Den forna borgen
Qasr ib Wardan

"Bikupehus".
Sarouj

Ruiner.
Rasafa

Borgen
Qala´at Ja´abar

Romerska ruinerna.
Apamea

Romerska ruinerna.
Apamea

En av "Dead Cities".
Serjilla

Grav.
Al-Bara

Syrianskt landskap.
Musyaf

Borgen.
Musyaf

Korsriddarborgen.
Krac des Chevalliers
 

Korsriddarborgen.
Krac des Chevalliers

Landskapsvy.
Maalula

Bergsbyn
Maalula

Hus.
Maalula

St Sergius kyrkan
från 300-talet.
Maalula

Till överst på sidan 

Fler bilder från Syrien

Damaskus

       

Hus i "Old Town"

Hus i "Old Town"

Hus i "Old Town"

Hus i "Old Town"

Saint Pauls kyrkan

Ummayyad Moskén

Mulla i
Ummayyad Moskén

Kedjor skiljer män och
kvinnor åt.
Ummayyad Moskén

Koranläsning.
Ummayyad Moskén

Bön.
Ummayyad Moskén

Samtal i
Ummayyad Moskén

Pilgrimer i moské

Saladins grav

Gatuförsäljning

Citadellet och ingången
till Souq al-Hamidiyya

Manlig försäljare på
Straight Street

Souq al-Hamidiyya

Försäljning av huvuddukar.
Souq al-Hamidiyya

Under slöjan!
Souq al-Hamidiyya

Under slöjan!
Souq al-Hamidiyya

Shoppande kvinnor

Försäljning av pistagenötter

Juiceförsäljare

Två smeder

Hos kastrullmakare

Ingång till bad
grundat år 565 e Kr!

Straight Street

Överfull taxi

Hårt trafikerad gata

Hoppas de kör bättre
än de stavar!

Bosra

       

Romerska teatern

Romerska teatern

Hus med romersk kolonn

Ingång till hus!

Lekande barn

Palmyra

       

Den stora kolonnaden

Tetrapylonerna

Tetrapylonerna

Den stora kolonnaden

Begravningstemplet

Ruinerna i elljus

Gravtorn

Beduintält

Hos en beduinfamilj

Smile!
You are in Syria

Deir es-Zur

       

Torg nära souqen

Är druvorna sura?

Årets skomode?

Hos slaktaren

Hos konditorn

Aleppo

       

Den stora moskén

Kvinnor och män separeras
genom en vägg.
Stora moskén

Old Town

Kryddhandlare

Fårtestiklar är en
lokal läckerhet!

Dags att köpa nytt?

Flicka med bröd

Två kvinnor i souqen

Kvinnotransport!

Pojke i fönster

Hama

       

Klocktornet

Old Town

Pojkar gillar att
klättra på vattenhjulen!

Vattenhjul i elbeslysning

Hama "by night"

Hama, rundtur dag 1

       

Lerhus.
Sarouj

Man framför sitt lerhus.
Sarouj

Kyrkoruin.
Rasafa

Muren.
Qala´at Ja´abar

Vy över Assad-sjön.
Qala´at Ja´abar

Hama, rundtur dag 2

       

Betande får.
Apamea

Olivträd.
Al-Bara

Övergivna hus.
Serjilla

Övergivet hus.
Serjilla

Gravmonument.
Al-Bara

Hama, rundtur dag 3

       

Kvinna bakar bröd.
Musyaf

St Gregorius-klostret.
Qala´at Al-Hosn

St Gregorius-klostret.
Qala´at Al-Hosn

Vy över staden.
Qala´at Al-Hosn

Vy från borgen
Krac des Chevalliers

Maalula

       

Vy över bergsbyn

Hus

Hus

Bebodd grotta

Grottförråd

St Theclas canyon

St Theclas canyon,
från ovan

St Theclas kloster

St Theclas grav

Kvinnlig försäljare

Några människor jag mötte

       

Skomakare.
Damaskus

Bullsäljande pojkar.
Deir es-Zur

TV-kändis.
Damaskus

Fåraherde.
Apamea

"Smaka på mina "brön"!
Maalula

Man på marknad.
Palmyra

Man i souqen.
Aleppo

Flicka i port.
Aleppo

Man.
Qasr ib Wardan

Byggnadsarbetare.
Maalula

Personkult

       

Damaskus

Deir es-Zur

Aleppo

Hama

Damaskus

 

För mer information om Syrien Dagens väder i Syrien
Fakta World Factbook BBC Country Profile Inst. UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar Syria Today Syrian Times Champress BBC Weather
Övrigt Lonely Planet Syrian Tourism Syria Gate www.stalvik.se

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan 


Uppdaterad 2012-06-29
www.stalvik.com

3 656 besökare sedan 100111
(275 besökare 091125 - 100110)