Polen - "Nära och fjärran"


 

Resfakta

Mer information om Polen 

Landsfakta Polen Startsida

English version

Klicka på bilden för större format

Polen - "Nära och fjärran" 

Polen är trots närheten till Sverige ett relativt obekant land för många av oss. De flesta tänker säkert på fackföreningsrörelsen Solidaritet och dess ledare Lech Walesa, påven Johannes Paulus II, judeghettot i Warszawa eller koncentrationsläger när Polen nämns. För övrigt är landet mer eller mindre okänt för många. Det finns få guideböcker skrivna om landet och det är förhållandevis få svenska turister som besöker Polen. Under en period var det populärt bland svenska män, av olika anledningar, att besöka landet. 

Polen är ett land med en lång och brokig, ofta blodig, historia med kopplingar till den svenska historien genom kung Zygmunt III (Sigismund Vasa, son till Johan III). Många av Polens gamla städer och byar har medeltida prägel. Inom landets gränser finns flera intressanta nationalparker, bl a Bialowiesza, i östra Polen vid gränsen till Vitryssland. Här finns ett unikt orört skogsområde som ingår i UNESCO-biosfärens reservat. Till parken hör också ett reservat i vilket man försöker återställa visentbeståndet, den europeiska bisonoxen, liksom beståndet av tarpanhästar, den polska vildhästen. För ornitologer är även områdena runt de Masuriska sjöarna intressanta för sitt rika fågelliv.

Polens historia i korthet

Tidig historia

Spår av primitivt mänskligt liv kan spåras till mer än 30 000 år bakåt i tiden. Forskare vet dock praktiskt taget ingenting om de människor som levde då. Spåren av de första bosättningarna och av handelsvägar kan daterats till den Neolitiska perioden, 4 000 - 2 000 före Kristus. På 1 000-talet f Kr till de första århundradena e Kr invaderades området som motsvarar dagens Polen av olika stammar, Kelter, Skyter, Balter, Hunner, Germanska grupper m fl Bland dem fanns med all sannolikhet även slaverna, till vilken grupp polackerna hör.

.

Den förste polske härskaren som omnämns i tidiga källor är Mieszko I, som styrde ett rike vilket ungefär motsvarar dagens Polen. Han lät döpa sig år 966 och från denna tidpunkt räknar man den polska statens födelse. Invånarantalet uppgick vid denna tidpunkt till cirka 1 miljon människor. Riket hotades emellertid tidigt av sönderfall men enades i mitten av 1 000-talet. 

Inre oroligheter, från slutet av 1 000-talet, ledde till många byten av kungar och en uppdelning av riket. Ett feodalsystem efterträdde den centrala kungamakten i Polen under 1200-talet. 

1200 - 1500-talet

Utanför landets gränser växte hotet mot Polen, den Tyska orden och tartarernas allt starkare ställning. Allianser skapades som ökade hotet och landet angreps av tartarerna. Under 1300-talet enades Polen på nytt och under ledning av kung Kazimierz III Wielki grundades nya städer och flera befästningsverk byggdes. Landets yta utökades genom erövringar österut. Invånarantalet uppgick vid denna tidpunkt till cirka 2 miljoner. Kulturen blomstrade och universitetet i Krakow grundades år 1364, som därmed blev det ett av Europas äldsta.

Blott tio år gammal tillträdde Jadwiga tronen år 1384. Hennes äktenskap med den litauiske fursten Jagiello, som blev polsk kung under namnet Wladyslaw Jagiello lade grunden till en ny kungadynasti, jagellonerna. Äktenskapet ledde också till en union mellan Litauen och Polen. Senare resulterade denna till en gemensam polsk-litauisk stat.

Segern för de polsk-litauiska styrkorna vid medeltidens största slag vid Gruenwald (Tannenberg) i juli 1410 mot den Tyska Orden inledde en ny period i landets historia och den polska staten blev en av Europas mäktigaste.

1500-talet blev Polens "Gyllene Århundrade" då landet utvecklades på ett positivt sätt.  Städerna växte, läroanstalter inrättades, litteratur, konst och vetenskap fick framträdande roller. Många av Polens förnämsta byggnader kan dateras till denna period. Näringsliv och jordbruk utvecklades och Polen blev leverantör av jordbruks- och hantverksprodukter till andra europeiska länder.

Den jagellonska epoken avslutades när kung Zygmunt II August avled år 1572. Efter hans död beslutades  att kommande kungar skulle tillsättas genom val. Den förste kungen som valdes var Henryk Walezy, en fransk kronprins. År 1587 valdes Zygmunt III Vasa (Sigismund), son till den svenske kungen Johan III, till kung i Polen. 1596 blir Warszawa huvudstad efter Krakow. Härifrån försökte Zygmunt III styra både Sverige och Polen, vilket inte accepterades av svenskarna, som avsatte honom från den svenska tronen. 

1600 - 1800-talen 

Vid 1600-talets början var Polen en mäktig stat och landet var indraget i flera krig, mot såväl Ryssland som Sverige (1626-29). Man hade även en konflikt med Turkiet. Freden som slöts i Altmark gynnade de svenska intressena. När Sigismund avgick som kung 1632, efter 45 år som regent, var Polen åter inblandat i krig med Sverige, Ryssland och Turkiet i olika omgångar. Kriget mot svenskarna slutade med freden i Oliwa 1660. Detta krig efterlämnade en stor förödelse. I kriget mot turkarna 1672 förlorade Polen delar av Ukraina. 

Kung August II besteg den polska tronen år 1697. Samma år blev Karl XII kung i Sverige. Efter olika konflikter bröt ett nytt krig ut mellan Polen och Sverige år 1700 vilket resulterade i en ny svensk invasion. Kung August II avsattes och ersattes av den svenske sympatisören Stansislaw Leszynski. Han tvingades bort från makten efter Karl XII:s nederlag vid Poltava. Därmed var det svenska stormaktsväldet brutet och två nya stormakter tillkom, som hade stor inverkan på polsk politik, Ryssland och Preussen. 1772 invaderades Polen av en rysk-preussisk-österrikisk arme och en 1/3 av landet ockuperades. Den nationella självkänslan växte hos polackerna under denna period. Den liberala konstitutionen som Sejmen antagit uppfattade Ryssland som ett hot 1791 och resulterade i en ny rysk invasion. Polackerna besegrades av ryssarna och landet delades ännu en gång 1795. Ryssland, Preussen och Österrike tog delar av landet och därmed existerade inte längre Polen som land. Denna ofrihet kom att vara ända fram till 1918.

Under Napoleonkrigen i början av 1800-talet blev Polen en bricka i stormaktsspelet. Oppositionen i landet resulterade i flera uppror med ödesdigra konsekvenser för polackerna.

Till överst på sidan

Några viktiga årtal i Polens moderna historia  

Årtal Händelser

 

1905 Den ryska revolutionen ledde till beväpnat arbetaruppror även i Polen. I mitten av 1906 hade denna dock slagits ned av tsarens trupper, både i Polen såväl som i Ryssland. Detta blev den tändande gnistan till oktoberrevolutionen 1917 
1914 - 1918 Under första världskriget var de polska områdena ett slagfält för de tre ockupationsmakterna Tyskland, Österrike och Ryssland, som alla förlorade kriget. Detta ledde till att Polen den 11 november 1918 återfick sin självständighet. Statsöverhuvud för den nya republiken blev den före detta socialisten och ledaren för befrielsekampen, Jozef Pilsudski
1919 Genom freden i Versailles fastställdes Polens gräns i väster. Efter en folkomröstning erhöll Polen delar av Gorny Slask (Övre Schlesien), samt tillträde till Östersjön genom en landremsa som skar av Ostpreussen från det övriga Tyskland. Gdansk (Danzig) blev en fri hamnstad under delad polsk-tysk förvaltning
1920 Den östra gränsen fastslogs först efter ett krig med den nya Sovjetstaten, som i ett fälttåg genom Polen var på väg att föra sin revolution till Tyskland. Röda armén stoppades dock av marskalk Pilsudski i ett slag vid Wisla i augusti och drevs tillbaka österut.
1921 Genom den nya författningen inrättades ett parlament med två kamrar samt allmän och lika rösträtt. De politiska partierna var små och splittrade och flera svaga minoritets- och koalitionsregeringar avlöste varandra de kommande åren
1926 Återtog Pilsudski makten i en statskupp och styrde Polen på ett auktoritärt sätt fram till sin död 1935. Trots det odemokratiska styrelsesättet fanns en tämligen fri press och oberoende fackföreningar. Även politiska partier kunde fortsätta att verka
1935 Avled statschefen Jozef Pilsudski
1939 I augusti ingick Tyskland och Sovjetunionen ett icke-angreppsavtal, den så kallade Ribbentrop-Molotov-pakten. I hemliga tillägg delades Polen, och de baltiska länderna, i tyska respektive sovjetiska intressesfärer.

Den 1 september gick Tyskland till militärt angrepp mot Polen. Två dagar senare, i enlighet med sina försvarsfördrag med Polen, förklarade Storbritannien och Frankrike krig mot Tyskland. Det andra världskriget hade därmed startat

Tre veckor efter Tysklands angrepp hade den polska statens brutit samman. Den polska regeringen gick i exil, först till Frankrike och sedan till till Storbritannien. 17 dagar efter Tysklands angrepp trängde Sovjetunionens Röda armé in österifrån. Ett tysk-sovjetiskt fördrag den 28 september fullbordade Polens fjärde delning. Sovjetunionen behöll östra Polen. Över 20 000 officerare i den polska armén som hamnade i de av Röda armén besatta områden arkebuserades på order av Stalin. Västra Polen införlivades med Tyskland. Ett mindre, av tyskarna ockuperat, område i mitten kallades Generalguvernementet och förvaltades av en tysk guvernör med säte i Wawel, den kungliga borgen i Krakow

Andra Världskriget ledde till att sex miljoner polska medborgare, varav tre miljoner polska judar, miste livet i en systematisk utrotning

1944 Efter att sovjetiska trupper börjat driva ut tyskarna från Polen kunde en grupp ledande polska kommunister från sin exil i Moskva flytta till det polska staden Lublin och där installera sig som den första polska regeringen i befriat område.

I Warszawa försökte motståndsrörelsen AK, som löd under exilregeringen i London, påskynda befrielsen genom att i augusti gå till öppen aktion mot tyskarna. Warszawaupproret slogs ned, eftersom det väntade stödet från de sovjetiska trupperna som stod öster om staden uteblev

Efter Warszawa upproret i augusti 1944 började tyskarna en systematisk förstörelse av den polska huvudstaden. Det andra världskriget slutade med ett fruktansvärt facit för Polen. Stora delar av landets städer var totalt förstörda och mer änn sex miljoner människor hade mist livet, varav tre miljoner var polska judar

1945 Ryssarna tågar in i Warszawa

Vid Jalta-konferensen fastställdes landets nya gränser som resulterade i stora folkomflyttningar

Vid stormaktskonferensen i Potsdam under sommaren beslöt de allierade att de tidigare tyska områdena öster om floderna Oder och Neisse skulle ställas under polsk förvaltning. Samtidigt fastställdes den nya polsk-sovjetiska gränsen vid floden Bug. Polen fick avträda ungefär hälften av förkrigstidens territorium till Sovjetunionen

Den nya regeringen som bildades efter kriget var starkt kommunistdominerad och erkändes av såväl Sovjetunionen som av västmakterna
.

1947 Resultatet av de fria valen manipulerades och en ny författning antogs. Efter utrensningarna som följde drevs landet mot kommunism och utvecklades därefter enligt traditionellt socialistiskt mönster
1948 Den sovjetiska kontrollen över Polen skärptes ytterligare då kommunistledaren Wladyslaw Gomulka, som förespråkat en så kallad polsk väg till socialismen, fängslades. Samtidigt slogs kommunist- och socialistpartierna samman till Polska förenade arbetarpartiet (PZPR). Partiets ledare blev Boleslaw Bierut, tidigare agent för den sovjetiska säkerhetstjänsten
1956 Efter arbetaroroligheter i Poznan återkom Gomulka som förste partisekreterare. En period av liberalisering följde
1968 Krävde studenterna en allmän demokratisering i demonstrationer runt om i landet. Protesterna slogs ned, ett hundratal personer fängslades och tusentals intellektuella tvingades att lämna sina arbeten

1968 krävde studenterna en allmän demokratisering i demonstrationer runt om i landet. Protesterna slogs ned, ett hundratal personer fängslades och tusentals intellektuella tvingades att lämna sina arbeten.

Regimens propaganda, som innehöll starka antisemitiska inslag, och utrensningarna drabbade även många polacker av judisk börd som inte hade med protesterna att göra. Omkring 50 000 polska judar lämnade landet

1970 I december strejkade varvsarbetarna i Gdansk och Szczecin i protest mot kraftiga prishöjningar på livsmedel. Gomulka tvingades avgå. Han efterträddes av Edward Gierek. Den nya regimen satsade hårt på att uppnå ökad stabilitet genom att höja befolkningens levnadsstandard
1976 Efter strejker och demonstrationer mot nya prishöjningar på livsmedel i juni bildades Kommittén för arbetarnas försvar (KOR), där arbetare och intellektuella gick samman till de förföljda arbetarnas hjälp
1980 När regimen i juli åter försökte höja priserna utbröt en våg av strejker som spred sig över hela landet. Denna gång krävde arbetarna, med KOR-rådgivarnas stöd, en ny ekonomisk och social politik, ökad demokrati, rätt till fria fackföreningar och fri opinionsbildning, dock inte fria val till parlamentet

Den 31 augusti undertecknades det så kallade Gdanskavtalet, i vilket arbetarna tilläts bilda en från partiet och staten fristående fackföreningsrörelse, Solidaritet (Solidarnosc), med Lech Walesa, en elektriker på Leninvarvet i Gdansk, som dess ledare

Edward Gierek ersattes som partiledare av Stanislaw Kania

1981 General Wojciech Jaruzelski blev ny partiledare. Han hade redan från början intagit en fientlig hållning till förändringarna i Polen. Sovjetunionen utsatte landets ledning för kraftiga påtryckningar, inklusive hot om militär invasion, för att göra slut på Solidaritet. Jaruzelski, som var partichef, regeringschef och försvarsminister, förberedde i hemlighet ett militärt ingripande

Solidaritet, som vid sin första kongress i september räknade tio miljoner medlemmar, framstod allt klarare som en i grunden politisk organisation

Natten till den 13 december infördes undantagstillstånd i Polen. Jaruzelski, som ställde sig i spetsen för "Militärrådet för nationens räddning", lät militären överta all makt i landet. Tusentals personer fängslades och all politisk och facklig verksamhet förbjöds. De ickefängslade Solidaritetsaktivisterna klarade dock att upprätthålla viss verksamhet, i underjordiska former.

1983 Undantagsstillståndet upphävdes formellt i juli, men de sista politiska fångarna frigavs först i september 1986
1989 Förhandlingarna med det då fortfarande förbjudna Solidaritet inleddes i februari och pågick till april. Solidaritet representerades av Lech Walesa och ett antal nyligen frigivna människorättskämpar. Överenskommelse träffades om att delvis fria val skulle hållas. De ägde rum den 4 juni, samma dag som det kinesiska kommunistpartiet beordrade en blodig massaker på Den himmelska fridens torg i Peking.

Meningen med överenskommelsen var att kommunistpartiet skulle behålla den yttersta kontrollen, bland annat över polisen och militären, och att Jaruzelski skulle få en nyinrättad post som president. De oppositionella krafterna skulle beredas plats i de officiella politiska församlingarna och få inflytande över den ekonomiska och sociala politiken. Solidaritetsledarna såg uppgörelsen som ett första betydelsefullt steg mot en fullständig demokratisering

Utgången av de första delvis fria valen i Östeuropa överraskade alla. Solidaritet vann en förkrossande seger. I augusti fick Jaruzelski ge Tadeusz Mazowiecki, Solidaritetsrådgivare och Lech Walesas närmaste medarbetare, i uppdrag att bilda regering

Denna utnämning innebar slutet för kommunisternas 45-åriga maktmonopol i Polen och blev en startsignal för frigörelsen i hela Östeuropa, inklusive Berlinmurens fall två månader senare. Den sovjetiske ledaren Michail Gorbatjov uppmanade offentligt de polska kommunisterna att finna sig i att de förlorat makten

1990 Kommunistpartiet upplöstes i januari och de kommunistiska ministrarna försvann ur regeringen några månader senare. General Jaruzelski, som valts för fem år, avgick redan under hösten. Han lämnade fältet fritt för Lech Walesa, som i ett direktval blev landets förste demokratiskt valde president
1991 Det första helt fria valet hölls under hösten och ledde till ett högerdominerat, men splittrat parlament. De två följande regeringskoalitionerna, under ledning av Jan Olszewski och därefter Hanna Suchocka, som överlevde i 6 respektive 14 månader, hade bräckligt stöd i parlamentet
1993 Ett nyval under året ledde till en storseger för Demokratiska vänsteralliansen (SLD) med det omdanade kommunistpartiet i spetsen. Solidaritet och flera små högerpartier lyckades inte nå den nyinförda spärren på fem procent av rösterna som krävdes för att komma in i Sejmen
1995 Solidaritet miste presidentposten då Lech Walesa förlorade presidentvalet mot Aleksander Kwasniewski, den unge och dynamiske ledaren för SLD
1997 Solidaritet återkom i högeralliansen AWS och vann parlamentsvalet. Premiärminister blev Jerzy Buzek, en inflytelserik aktivist inom Solidaritet. Den nya regeringen ville påskynda och fullborda omvandlingen i landet genom omfattande sociala och ekonomiska reformer. Buzek ledde sin regering mandatperioden ut, 1997–2001, men lyckades inte genomföra alla sina ambitioner. Tillväxten försvagades, arbetslösheten och samhällsklyftorna växte
2000 Omvaldes Aleksander Kwasniewski som president
2001 I parlamentsvalet förlorade återtog SLD makten. Leszek Miller blev premiärminister. Under året slutfördes förhandlingarna om polskt medlemskap i EU
2003 En folkomröstning om EU-medlemskapet hölls i juni. Ja-sidan vann med 77,5 procent av rösterna
2005 SLD förlorade makten i parlamentsvalet under hösten. De hade tappat starkt i popularitet sedan valet 2001 på grund av ett flertal korruptionsskandaler. Med lågt valdeltagande vann tvillingarna Lech och Jarosaw Kaczynskis mitten-högerparti Lag och Rättvisa (PiS) med knapp marginal över det liberala Medborgarplattformen (PO), lett av Donald Tusk. Jarosaw Kaczynski fick uppgiften att bilda regering. Lech Kaczynski besegrade Donald Tusk i presidentvalet som hölls samtidigt.

PiS bildade regering med två småpartier: det populistiska landsbygdspartiet Självförsvar och det ultranationalistiska Polska Familjernas förbund (LPR). Bröderna Kaczynskis politiska ambition var att inleda en ny epok i Polens historia och, bland annat, rensa ut resterna av kommunisttiden

2007 Efter två år vid makten förlorade tvillingarna Kaczynskis den på grund av spänningar i regeringskoalitionen, som fick den att bryta samman under sommaren. Nyval utlyste nyval

I nyvalet i oktober segrade Medborgarplattformen (PO). PO-ledaren Donald Tusk utsågs till premiärminister. Hans parti bildade därefter en regeringskoalition med bondepartiet PSL, lett av den tidigare premiärministern Waldemar Pawlak, som nu blev ekonomiminister

2009 På grund av en massa bråk i parlamentet avgick inrikesministern, justitieministern och vice ekonomiministern i oktober vilket fick premiärminister Tusk att avskeda CBA-chefen Mariusz Kaminski, som legat bakom anklagelser mot PO-politiker
2010 President Lech Kaczynski, hans hustru, landets militära ledning och en rad politiker omkom i en flygolycka i april

Till överst på sidan 

Geografi, Klimat

Landets yta uppgår till 312 685 kvadratkilometer vilket motsvarar knappt 70 % av Sveriges yta. Topografin är varierande. Från stora slättområden till mera kuperade områden och riktiga bergsområden, med bergstoppar på upp till 2 499 meter (Rysy i Karpaterna). De högsta bergen hittar man i Sudeterna och Karpaterna. Polen har mer än 9 000 sjöar, vilket är mer än något annat europeiskt land, med undantag av Finland. Landets största floder är Wisla,1 047 kilometer lång, och Odra (Oder). Odra utgör en del av gränsen i väster mot Tyskland. Alla Polens floder rinner ut i Östersjön.

Polen har fyra klart definierade årstider. Sydvästra delen av landet har något mildare vintrar än den nordöstra. Klimatet påverkas av ett kontinentalt klimat i öster och av ett maritimt i väster vilket gör den totala väderbilden något instabil. Den genomsnittliga årsnederbörden uppgår till cirka 600 mm. Huvuddelen av nederbörden faller under sommarmånaderna. 

Flora och Fauna 

När inlandsisen drog sig tillbaka från landets yta för drygt 10 000 år sedan decimerades floran varför den idag inte är speciellt variationsrik, som i flera andra europeiska länder. Skogen täcker drygt 25 % av landets yta.

I Polen lever ett 80-tal däggdjursarter. De större är rådjur, hjort, älg, varg, björn, vildsvin och visenter. Visenten, den europeiska buffeln, var tidigare vanlig över hela kontinenten. Idag finns det bara en liten grupp djur som lever kvar i Polen. Arten räddades genom att de var skyddade på tsarens gamla jaktmarker. Idag kan de ståtliga djuren beskådas framför allt i naturreservatet Bialowieza. Här driver man uppfödning av visenter och den polska urhästen - tarpanen. 

Fågellivet representeras av lite drygt 200 olika arter, allt från de vanliga gråsparvarna till mera sällsynts arter som den svarta storken. Den vita storken är fortfarande en vanlig syn på landsbygden.

I Polen finns, för närvarande, 17 national parker som utgör cirka 0.6 % av landets yta.

Flera djur-, fågel- och växtarter är hotade på grund av den regionsvisa dåliga miljön, som uppstod under kommunistperioden då miljömedvetandet var lågt.

Befolkning, språk och sociala förhållanden

Dagens polacker antas stamma från ett par av de slaviska stammar som kom hit för flera tusen år sedan. Dels från Polanerna som  huvudsakligen bebodde området kring staden Gniezno. En annan betydelsefull slavisk stam var wislanerna som huvudsakligen bebodde området runt dagens Krakow. Polanerna fick sitt namn efter det slaviska ordet pole som betyder fält, vilket indikerar på den betydelse slättlandet och odling hade för denna folkstam.

Polackerna beräknas utgöra nästan 98 % av befolkningen. De största minoritetsfolken är Ukrainare och Vitryssar, cirka 1 % av befolkningen. Även små grupper av andra minoriteter lever inom  landets gränser.

Före andra världskriget levde mer än 3 miljoner judar i Polen, världens största population vid den tiden. De grymheter judarna utsattes för under kriget decimerade den judiska befolkning mycket starkt och idag lever här endast mellan 5 och 10 000 judar.

Även om polackernas levnadsnivå, räknad som köpkraft per person, år 2004 låg på ungefär 45 procent av genomsnittet för EU-länderna kan man se en förbättring efter EU inträdet.

Numera är den grundläggande sjukvården i stort sett gratis, precis som under kommunisttiden. Den mera lyxbetonade vården betalas till full kostnad. Den offentliga sjukvården, med ständig brist på resurser, har fått konkurrens från privatpraktiserande läkare. De långa köerna och dålig service i den offentliga sjukvården gör de privata alternativen populära. Dessa kan dock bara utnyttjas av dem som har det bättre ställt.
Sedan 1999 pågår en omställning av pensionssystemet. Löntagarnas pensionsmedel samlas på individuella konton på det statliga försäkringsverket för att sedan slussas vidare till valfria privata pensionsfonder. Pensionsåldern är 60 år för kvinnor och 65 för män.

Utbildning

De polska barnen börjar skolan vid sju års ålder. Vid millennieskiftet infördes ett nytt skolsystem med en sexårig grundskola och ett treårigt påbyggnadsstadium (gymnasium).

Efter den obligatoriska grundutbildningen finns det möjlighet att fortsätta till ett treårigt lyceum med naturvetenskaplig eller humanistisk inriktning, eller till olika yrkes- och fackskolor. Den statliga utbildningen är i princip avgiftsfri. Ett stort antal privata skolor har startats efter demokratiseringen 1989.

Polen har 126 statliga universitet och 274 privata högskolor, med totalt ca 1,8 miljoner studenter, cirka 57 % av dem är kvinnor. Landets största universitet ligger i Huvudstaden Warszawa och landet äldsta, Jagiellonska universitetet, är grundat 1364 och ligger i Krakow.

Hittills har jag bara besökt Polen vid två tillfällen och båda resorna har gett mersmak! Att resa i Polen ger fina natur- och kulturupplevelser. Landet är väl värt att besöka.

 

polen1.jpg (14823 byte)

Gamla hus.
Bialowiezsa

polen2.jpg (14164 byte)

Visenter. 
Bialowiesza

polen5.jpg (32061 byte)

Urskog.
Bialowiesza

polen3.jpg (16998 byte)

Gränsen mot
Vitryssland.
Bilaowiesza

polen6.jpg (27119 byte)

Ryssmarknaden.
Hajnowka 

polen4.jpg (18330 byte)

Gamla Staden. Warszawa

polen12.jpg (29715 byte)

Polens vilda häst - Tarpanen.
Bialowiesza

polen8.jpg (24531 byte)

Byliv.
Bialowiesza

polen7.jpg (19128 byte)

Kyrkan i 
Swietka Lipa 

 polen11.jpg (29083 byte)

"Den okände
soldatens grav".
Warszawa

 

 

Invånare i byn
Bialowiesza

Hus i byn
Bialowiesza

Visent.
Bialowiesza

Visenter.
Bialowiesza

Klostret.
Wigry

Hitlers fd högkvarter "Varglyan".
Gierloz

Gatuvy.
Gdansk

Öststatsarkitektur.
Gdansk

 

För mer information om Polen: Dagens väder i Polen
Fakta:  World Factbook BBC Country Profile UD:s rekommendationer CNN Weather
Tidningar: Gazeta     BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet Bialowieza www.stalvik.se  

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-26
www.stalvik.com

2 412 besökare sedan 100111
(16 620 besökare 021029 - 100110)