Egypten -  "Faraonernas Land"


 

Resfakta Mer information om Egypten Landsfakta Egypten Start

Klicka på bilden för större format

Egypten - "Faraonernas Land

Egyptens historia, som tillhör världens äldsta, har förtrollat människor i flera tusen år. Många har fascinerats av de mäktiga pyramiderna i Giza, templen i Abu Simbel, Luxor och Karnak, Konungarnas Dal och Drottningarnas Dal etc. Men Egypten har mycket mer att erbjuda än detta. Här finns stora, mäktiga ökenområden och den bördiga Nildalen, ett av världens mest tättbefolkade område. Det historiska arvet har påverkat Egyptens befolkning och lever kvar än idag.

Min rundresa i Egypten gav mig möjlighet att besöka alla de klassiska sevärdheterna, oaserna djupt inne i den Västra Öknen (Libyska Öknen), en seglats på Nilen, kamel- och kreatursmarknaderna i Daraw och bjöd på många spännande möten med människor. Jag besökte bland annat Kairo, Giza, Luxor, Assuan, Elefantineön och Abu Simbel. Detta var en resa som överträffade alla mina förväntningar, med råge.

Läs mer om min resa under Resfakta.

Egyptens äldre historia i korthet

Vid den mäktiga Nilen uppstod för tusentals år sedan en av världens äldsta civilisationer när nomader och samlarfolk bildade bosättningar på dess bördiga stränder. Behovet att reglera Nilens årligt återkommande översvämningar tvingade folken att samarbeta vilket gav upphov till världens första större centralstyrda stat. Omkring år 3 000 före Kristus enades Övre och Nedre Egypten och riket kom att styras av en kung, farao, som ansågs vara gudomlig garant för välstånd och fred.

I tre årtusenden blomstrade det faraoniska Egypten under perioder som benämns Gamla Riket, c:a 2700 - 2270 före Kristus, Mellersta Riket, c:a 2040 - 1675 f Kr, och Nya Riket, c:a 1550 - 1087 f Kr. Minnesmärkena efter dessa högt stående kulturer är många; pyramiderna, Sfinxen i Giza och de mäktiga templen i Luxor, Karnak, Edfu, Kom Ombo och Abu Simbel mfl.

Under en period av inre splittring erövrades Egypten av hykos, ett asiatiskt folk, cirka 1650 f Kr. Deras välde varade enbart under en kort tidsperiod och med Nya Riket inleddes en ny stor blomstringstid. Då erövrades Syrien, Nubien (Sudan) och Palestina och landet utvecklades till historiens första världsmakt.

Slutfasen av det Nya Riket präglades av förfall och Egypten hamnande, först under assyriskt styre och sedan under persiskt.

Några kända faraoner (alla årtal F Kr.)

Gamla Riket Mellersta Riket Nya Riket
Djoser
(266 - 2648)
Mentuhotep II, III, IV
(2055 - 1985)
Thutmosis I, II, III
(1504 - 1425)
Cheops
(2589 - 2566)
Amenemhet I
(1985 - 1955)
Hatschepsut
(1473 - 1458)
Chefren
(2558 - 2532)
Sesostris I
(1965 - 1920)
Neferititi
(1338 - 1336)
Mykerinos
(2532 - 2503)
Amenemhet II
(1922 - 1878)
Tutanchamun
(1336 - 1327)
Teti
(2345 - 2323)
Sesostris II, III
(1880 - 1855)
Ramses I
1295 - 1294)
    Ramses II
(1279 - 1147)

Till överst på sidan

Några viktiga årtal i Egyptens historia

Årtal f Kr

 

Händelse
3 000 Övre och Nedre Egypten enas till ett rike
c:a 2 700 - 2 270 Existerar Gamla Riket
c:a 2 040 - 1 675 Existerar Mellersta Riket
c:a 1 650 Under den inre egyptiska splittringen lyckas ett asiatiskt folk, hyksos, erövra Egypten
c:a 1 550 - 1 087 Existerar Nya Riket. Under denna period erövrades Syrien, Nubien (Sudan) och Palestina. Egypten utvecklades till historiens första världsmakt. I slutet av Nya riket rådde tillbakagång och förfall och Egypten hamnade först under assyriskt och sedan i ett par århundraden under persiskt styre
332 Tog tiden som persisk provins upphörde när Alexander den store intog Egypten och utropade sig till farao. Han grundade staden Alexandria som blev centrum för hellenistisk kultur och bildning. Efter Alexanders död övertog landet makedoniern Ptolemeus, vars ätt styrde Egypten fram till år 30 f Kr, då romarna besegrade Egyptens flotta och armé
30 Romarna besegrade Egyptens flotta och armé. Som en följd av nederlaget begick drottningen Kleopatra självmord genom att låta sig bitas av en giftorm. Egypten blev därmed en provins i det Romerska riket

 

Årtal e Kr

 

 
60 Kristendomen kom till Egypten när den koptiska kyrkan grundades, troligen detta år. Kopterna förföljdes av romarna och kom, efter Romarrikets fall på 400-talet, i konflikt med den bysantinska kyrkan
642 På grund av den religiösa konflikten med Konstantinopel och hårt skattetryck gjorde att egyptierna bara gjorde lätt motstånd när de arabiska erövrarna nådde landet vilket resulterade i en omfattande arabisk invandring och att det arabiska språket tog överhanden
969 Egyptens huvudstad al-Qahira, som betyder Den segerrika, grundades under den fatamidiska perioden
1100-talet Den kurdiske härskaren Saladin regerade över Egypten som vid denna tidpunkt var centrum i ett större välde. Saladin blev hjälte då han erövrade Jerusalem från de kristna korsfararna
1250 - 1500-talet, början Regerades landet av mamlukerna, som från början var turkiska slavar, mamluk betyder slav, i arabiska arméer som kunnat avancera och bygga sig en egen maktställning. Baybars I, som spelade en viktig roll när mamlukerna år 1260 besegrade en attackerande mongolarmé, räknas som mamlukväldets grundare
1517 - 1914 Intogs Egypten av den turkiske sultanen Selim I och kom därefter formellt att ingå i det osmanska riket. Från slutet av 1700-talet vbar dock Egypten till stor del oberoende
1798 Inleds Napoleons treåriga erövring av Egypten. Vid denna tidpunkt var landet utfattigt efter upprepad missväxt och svält
1805  Mohammad Ali, en albansk officer i turkisk tjänst, tog makten och inledde en modernisering av landet
1869 Med hjälp av tvångsarbete byggdes Suezkanalen klar och gav därmed först Frankrike och sedan Storbritannien fäste i landet
1882 Britternas allt mer omfattande inblandning i Egyptens affärsverksamhet ledde till en nationalistisk revolt bland jordägare, köpmän och officerare. Revolten slogs ner under året genom en brittisk invasion och därefter ockuperades landet. Britterna satsade på bomullsodling för export till Storbritannien och försummade den inhemska ekonomiska utvecklingen och en påbörjad industrialisering. Detta blev grunden till att Egypten inte kom att utvecklas på ett positivt sätt
1907 Britternas hårda styre gav näring åt nationalistiska känslor vilket resulterade i att det bildades två egyptiska politiska partier. Egyptier skapade en egen delegation, Wafd, för att kräva självständighet vid fredskonferensen i Versailles efter första världskriget. Wafd kom att utvecklas till ett nationalistparti för både muslimer och kopter under slagordet "Halvmånen och korset"
1919 Britterna fängslade och deporterade ledaren Zaghlul Pasha och hans medarbetare, vilket ledde till folkligt uppror med strejker och våldsamheter som krävde över åttahundra människors liv
1922 På grund av egyptiernas hårda motstånd gav britterna gav upp och förklarade Egypten självständigt, men behöll ansvaret för landets försvar och skydd av utländska intressen i landet. Fuad I, tidigare sultan, blev kung och den nya författningen föreskrev parlamentsval
1924 Det första valet gav Wafd egen majoritet i parlamentet, men partiet tvingades bort från makten efter hårda krav från britterna till följd av mordet på den brittiske befälhavaren över egyptiska armén
1928 Grundades det religiöst inspirerade Muslimska brödraskapet
1933 Skapades Det unga Egypten, en radikal nationalistisk organisation med fascistiska och nazistiska sympatier
1936 Genom en överenskommelse med egyptierna började britterna ta hem sina trupper men fick behålla en styrka i kanalzonen. Tillbakadragandet försenades dock av andra världskriget
1939 - 1945 Under andra världskriget var Egypten ett viktigt brittiskt basområde

Kriget splittrade egyptierna. Fuads son, kung Faruq, var en av de egyptier som sympatiserade med Tyskland och Italien. Wafdpartiet stöttade britterna till priset av sitt folkliga stöd då allt fler egyptier slöt upp kring de militanta högerorganisationerna

1942 Stod det viktiga slaget vid el-Alamein
1948 - 1949 Efter arabstaternas nederlag i kriget mot den nybildade staten Israel bildades den underjordiska gruppen Fria officerarna. Den egyptiska monarkin var hårt drabbad av maktkamp, korruption och vanskötsel vid denna tidpunkt
1952 Under ledning av Gamal Abdel Nasser genomförde Fria officerarna en oblodig kupp och bildade Revolutionära kommandorådet. Deras mål var att befria Egypten från brittisk dominans och skapa ett mer rättvist samhälle
1953 Kung Faruq avsattes och Egypten utropades till republik. Alla partier upplöstes och landet blev i praktiken en militärdiktatur
1954 Förbjöds Muslimska brödraskapet
1956 Valdes Nasser till president. Hans första jordreform skulle ge folket bättre levnadsvillkor och genom den väldiga Assuandammen som skulle byggas skulle man skapa mer odlingsbar mark och energi för industrialisering. Nassers utrikespolitik gjorde att Egypten kom på kollisionskurs med västmakterna och han började köpa vapen från öststaterna. Egypten vägrades därmed lån för Assuanprojektet och vände sig därför istället till Sovjetunionen

När Nasser nationaliserade Suezkanalbolaget resulterade det i det så kallade Suezkriget, då Israel, Storbritannien och Frankrike anföll Egypten. Under press från USA drog sig angriparna tillbaka, medan Nasser triumferade. Han hade nått målet att göra slut på brittisk och fransk kontroll i Egypten men istället ökade beroendet av Sovjetunionen

1960 - talet, början Skapades Arabiska socialistunionen (ASU) vilket blev enda tillåtna politiska partiet. En andra jordreform genomfördes och Nassers politik tog ifrån den gamla överklassen makt och inflytande. Den nya, privilegierade klassen kom nu istället från den statliga och militära byråkratin.

Med sin aktiva utrikespolitik framstod Nasser som arabnationalismens ledare och blev en samlande kraft i konflikten med Israel. Nassers politik väckte enormt gensvar i arabvärlden och gav honom även prestige inom tredje världen och Alliansfria rörelsen, som Nasser var med om att grunda. Strävan efter arabisk enhet, panarabism, ledde till flera unionsförsök med bl a Syrien och Libyen, som dock misslyckades

1967 Nederlaget mot Israel i sexdagarskriget skakade Nassers ställning och utrensningar inom militären genomfördes, arbetare och studenter krävde Nassers avgång och en demokratisering av politiken
1970 President Nasser avled och efterträddes av Anwar al-Sadat, även han medlem av Fria officerarna. Till en början sågs Sadat som en övergångslösning som president men han visade sig ha starka politiska ambitioner och banade väg för en permanent författning som ökade rättssäkerheten

Assuandammen byggdes färdigt 

1973 Det till en början framgångsrika oktoberkriget mot Israel stärkte Sadats ställning och bidrog till att han kunde hävda sin egen linje, som skilde sig från Nassers. För honom kom den egyptiska nationalismen före den panarabiska. Han ville lösa Egyptens svåra ekonomiska problem genom en ny politik kallad infitah, den öppna dörrens politik, som gick ut på att uppmuntra investeringar från väst och stärka den privata sektorn
1977 Upplopp och hungerkravaller skakade landet. Över 800 människor dödades och tusentals skadades i konfrontation mellan polis och demonstranter
1978 Infördes flerpartisystem i Egypten och politiskt börjar egyptierna orienterar sig mot USA

Freden med Israel ledde inte till den förbättrade ekonomin som utlovats varför stödet för den muslimska oppositionen ökade

1980 Antogs ett författningstillägg som slog fast att islamsk lag, sharia, skulle utgöra grund för all lagstiftning. Många lagar ändrades men reformerna var inte tillräckligt genomgripande för Sadats kritiker. Oppositionen växte, särskilt bland studenter. Väpnade grupper formades med krav på en islamisk stat
1981 Bröts förbindelserna med Sovjetunionen

Regimen grep ca 1 500 människor, främst ur Muslimska brödraskapet

I oktober mördades Anwar Sadat av islamistiska extremister ur gruppen Jihad, som inte accepterade freden med Israel. Hosni Mubarak blir Sadats ersättare och han försökte välja en medelväg mellan Nassers och Sadats politik. Både press och politisk debatt gavs till en början ökad frihet och oppositionella frigavs ur fängelserna

1982 Fem personer avrättades för mordet på Sadat. I Asyut, där Jihad hade sitt fäste, utbröt ett islamiskt uppror som slogs ner
1984 Vid valet tilläts de fem partier som bildats av Sadat vid sidan av det styrande Nationaldemokratiska partiet (NDP) Hosni Mubarak tillät dock aldrig den politiska oppositionen att hota hans egen maktställning. Efter mordet på Sadat infördes undantagstillstånd, som regelbundet förlängdes med hänvisning till terrorhot och behovet av stabilitet
1989 Greps över 2 000 muslimska fundamentalister inför fastemånaden ramadan vilket ledde till att den underjordiska väpnade oppositionen växte, bl a genom Islamiska gruppen (Jama'a Islamiya). Terrordåden mot säkerhetsstyrkor, utländska turister och kristna egyptier ökade. Regimen svarade med hårda motattacker.  Bostäder brändes och skolor stängdes i jakten på terrorister. Tusentals människor greps, torterades, ställdes inför militärdomstol, fick bristfälliga rättegångar eller hölls utan åtal. Islamisternas mål var att störta regimen, som de ansåg vara gudlös och USA-vänlig, och upprätta en islamisk stat. Mubarak och flera av hans ministrar utsattes för mordförsök
1995 Omkring 50 människor dödades och över 400 skadades i våld under valrörelsen
1997 Mördades ett sjuttiotal människor i Luxor, varav många utländska turister. Regimen svarade med massgripanden, dödsdomar och ökad kontroll av moskéerna, där väpnade grupper ofta rekryterade
1999 Ställdes över hundra islamister inför militärdomstol. När Islamiska gruppen förklarade att man beslutat lägga ner vapnen och övergå till politisk kamp, hade ca 1 500 människor dödats i attentat och strider under 1990-talet. Omkring 30 000 radikala islamister sattes i fängelse under decenniet, men de flesta släpptes senare

Flera års kamp mot terrorn hade försvagat de demokratiska institutionerna, och under året antogs en lag som gav regimen möjlighet att förbjuda frivilligorganisationer att verka. Då hade flera organisationer rapporterat om polisingripanden och tortyr mot ca 1 200 kristna i södra Egypten. Människorättsaktivister, oppositionspolitiker och intellektuella bildade en kommitté, som krävde slut på undantagstillståndet, frigivande av politiska fångar, fria val och fri partibildning. Kommittén kom så småningom att leda en växande proteströrelse. Men undantagstillståndet förlängdes. Inför parlamentsvalet greps Muslimska brödraskapets anhängare, men minst 15 oberoende islamistiska kandidater, som stödde det förbjudna brödraskapet, röstades in i parlamentet. Valet blev dock en överlägsen triumf för regeringspartiet NDP och Mubarak omvaldes till en fjärde mandatperiod. Den nya regeringen bestod av såväl reformpolitiker som traditionalister. Till premiärminister valdes Atef Obeid

2002 President Mubaraks och NDPs starka grepp om makten hårdnade efter terrordåden i USA den 11 september 2001. Regimen anklagades för att utnyttja den internationella kampen mot terrorism för att slå till mot oppositionella islamister i Egypten. Under året dömdes 51 personer till fängelse anklagade för planer på att störta regeringen med våld. Enligt försvaret fanns inga bevis och de dömda uppgav att de utsatts för tortyr
2003 Irakkriget som inleddes i mars blev en utlösande faktor för en mer vågad opposition mot Mubaraks stöd till USA och USA:s stöd till Israel, men också till arbetslösheten, fattigdomen, korruptionen och undantagstillståndet. Nu krävdes öppet Mubaraks avgång och fria val. En våg av gripanden skedde och följdes av vittnesmål om tortyr

Över 2 000 fångar frigavs, många var medlemmar av Islamiska gruppen. Några av de frigivna hade suttit i fängelse för mordet på Sadat

2004 Efter en regeringsombildning under sommaren tillträdde en ministär kallad ”Gamals kabinett”. Ny regeringschef blev Ahmed Nazif, betraktad som en av Gamal Mubaraks män och regeringen omfattade flera reformvänliga ministrar. Den nya regeringen genomförde en rad ekonomiska reformer. Förslag på mindre politiska reformer kom från president Mubarak vilket, till exempel, innebar att mer än en kandidat skulle tillåtas i presidentvalet. Mubaraks förväntade försök att bli president en femte gång väckte starkt missnöje

Efter några år av relativt lugn drabbades Egypten av en serie terrorattacker delvis riktade mot turister i Sinai. Under hösten dödades 34 människor, de flesta israeler, i bombdåd i Taba-området. Enligt människorättsgrupper greps ca 3 000 personer efter dåden

2005 I juli dödade tre självmordsbombare omkring 70 människor i Sharm el-Sheikh , i Dahab. Enligt regimen var förövarna missnöjda beduiner med band till militanta palestinier i Gazaområdet. Många påstådda terrorister greps. Tre män dömdes till döden. Flera andra dömdes till fängelse, några på livstid

Inför presidentvalet i september godkände valkommissionen nio kandidater vid sidan av den 77-årige Hosni Mubarak. Konkurrensen tvingade Mubarak till mer öppen debatt än tidigare. Han lovade bl a fyra miljoner nya jobb och avskaffande av undantagstillståndet. Enligt det officiella valresultatet fick Mubarak nästan 89 procent av rösterna

I kampanjen inför parlamentsvalet tilläts en mer öppen kritik av regimen och presidenten än tidigare. Den största oppositionskraften, Muslimska brödraskapet, fick för första gången framträda öppet under sin slogan ”Islam är lösningen”. Själva valet blev kaotiskt och våldsamt på flera håll. Flera människor dödades, de flesta sköts ihjäl av polis. Hundratals anhängare till brödraskapet greps. Det Muslimska brödraskapet fick dock nära 20 procent av rösterna och ökade sitt mandatantal till 88

I slutet av året dömdes den liberale oppositionspolitikern Ayman Nour till fem års fängelse anklagad för bedrägeri i samband med registreringen av partiet al-Ghad. Han hävdade att anklagelserna var påhittade och politiskt motiverade. USA protesterade mot fängslandet genom att avbryta handelssamtal med Egypten i början av 2006

2006 I mars dödades 23 människor i nya terrordåd

Efter Muslimska brödraskapets framgång i parlamentsvalet 2005 hårdnade regimens tryck mot oppositionen. Hundratals demonstranter greps under våren när de protesterade mot att två framträdande domare hotades av avsked för kritik mot fusk och övergrepp i valen. I slutet av året och början av 2007 greps över 150 medlemmar av brödraskapet. Presidenten beordrade att flera av dem skulle ställas inför militärdomstol

2007 I februari dömdes en 22-åring till fyra års fängelse för att han i sin blogg på nätet betecknat Mubarak som diktator och al-Azhar som ett "terroristuniversitet" som undertryckte yttrandefriheten

Inför valet till det rådgivande församlingen, majlis al-shura, under sommaren greps över 700 medlemmar av brödraskapet. NDP vann nästan alla mandat, men anklagades för trakasserier och valfusk

I november greps ytterligare 20 medlemmar av Muslimska brödraskapet, samtidigt som ett 40-tal stod inför rätta. Regimens tryck mot oppositionella massmedier ökade, vilket USA protesterade mot

2008 Muslimska brödraskapet meddelade i början av april att gruppen skulle bojkotta de lokala valen den 8 april. Beslutet kom efter en omfattande kampanj från myndigheterna, där medlemmar hindrats från att registrera sig som oberoende kandidater inför lokalvalen
2010 I mars spekulerads om Mubaraks hälsa efter att han genomgått en operation i gallblåsan då mindre tumör avlägsnades

I slutet av april dömde en domstol i Kairo 26 män till långa fängelsestraff för att planerat olika terroristattacker mot turistmål och båtar i Egypten

Till överst på sidan

Geografi och Klimat

Egypten är ett utpräglat ökenland med kontinentens längsta flod, Nilen, som den livgivande pulsådern. Landets odlade, gröna del består huvudsakligen av ett smalt bälte längs Nilen. Det finns även en del odlade områden i, och omkring oaserna. Nilen rinner genom hela landet, cirka 1 600 kilometer, från söder till norr, där den slutar i ett väldigt deltaområde vid Medelhavskusten.

Väster om den bördiga Nildalen ligger den Libyska öknen, som börjar redan vid Kairos utkanter. Den utgörs mest av sandöken. I den Libyska öknen ligger flera oaser, som jag besökte under min resa i Egypten, bland annat Bahariya, Farafra, Dakhla och Kharga. Oaserna innehåller sött grundvatten som bringas till ytan av brunnar med självtryck. Arabiska öknen, som sträcker sig österut från Nilen mot Röda Havet, är karg och bergig.

Egypten har ett torrt och varmt ökenklimat. Somrarna är mycket heta. Under vintern är temperaturerna behagliga. I öknen kan nätterna vara riktigt kyliga under vintermånaderna.

Vid Medelhavskusten är klimatet fuktigt under vinter förekommer regn i detta område. Under våren blåser hårda och torra sandvindar från öknen i sydväst.

Medeltemperaturer/dygn i Kairo är cirka +28 Celcius i juli och + 13 C i januari.

Befolkning, Språk och sociala förhållanden

De flesta av landets invånare är araber, men det finns även små grupper av, bland annat, berber, nubier och greker. De kristna kopterna ser sig som ättlingar till forntidens egyptier, men är arabsikt påverkade. Deras språk härstammar från fornegyptiskan men lever idag kvar endast som gudstjänstspråk. Hela befolkningen bor på bara cirka sex procent av landytan i Nildalen, i deltat och i oaserna. Nildalen hör till de tätast befolkade områdena i världen.

Arabiska är landets officiella språk och talas av alla infödda egyptier.

Fattigdomen är utbredd i Egypten och nästan 45 % av landets befolkning lever på under USD 2 per dag, det vill säga under fattigdomsgränsen. Fruktan för sociala oroligheter har tvingat regeringen att behålla subventionerna på basvaror som bröd, socker och matolja samt energi.

Den överbefolkade huvudstaden Kairo präglas till stor del av slum och undermålig samhällsservice på grund av omfattande inflyttning från landsbygden.

De som har anställning omfattas av av ett socialt försäkringssystem som täcker sjuk-, arbetsskade- och livförsäkring samt arbetslöshetsunderstöd, moderskapspenning och ålderspension.

Sjukvården är relativt väl utbyggd i städerna, men den är ojämnt fördelad i landet. Privata organisationer, främst islamska, står för stora delar av den grundläggande hälsovården. Folkhälsan påverkas negativt av att stora grupper lider brist på mat och lever under ohygieniska förhållanden.

Kvinnors ställning är av tradition svag och jämställdhetsarbetet påverkas av religion och politik. Könsstympning av flickor är officiellt förbjudet, men tillåts av "medicinsk nödvändighet".

Utbildning

Skolplikt råder och grundskolan är obligatorisk i åtta år. De egyptiska barnen börjar i skolan vid sex års ålder. Nio av tio barn börjar på det sexåriga lågstadiet, men många slutar skolan i förtid, speciellt flickor på landsbygden.

Skolan är i princip kostnadsfri, men i början av 2000-talet infördes vissa avgifter. Det är ont om både lärare såväl som läromedel och skolbyggnaderna är ofta i dåligt skick. I vissa klasser går det 60 barn på en lärare! Lärarbristen är störst på landsbygden.

Förutom de statliga skolorna finns islamska skolor, som ökar i antal.

Andelen analfabeter är stor i Egypten trots en omfattande vuxenutbildning. Jämfört med andra arabländer har dock Egypten en stor andel välutbildade medborgare. År 2003 fanns det tolv statliga och flera privata universitet vid sidan av det islamska universitetet al-Azhar i Kairo. Det grundades år 988 efter Kristus och är därmed världens näst äldsta. Världens äldsta universitet ligger i staden Fès, Marockos huvudstad.

Religion

Islam har varit den dominerande religionen i över tusen år och majoriteten av befolkningen är muslimer. Nästan alla är sunnimuslimer.

Den koptiska kyrkan i Egypten är idag Mellanösterns största kristna kyrka.

Till överst på sidan

Flora och Fauna

Cirka nittiofyra procent av Egyptens yta utgörs av öken, vilket gör livsvillkoren för människor, djur och växter svåra. Trots detta lever ett hundratal olika djurarter i landet. Många av dem är domesticerade. Tidigare levde flera vilda djurarter i Egypten men är nu utrotade. Kvar finns, bland annat, tre olika arter av gazeller (dock väldigt sällsynta), fladdermöss, råttor, möss, vesslor och krokodiler. Det finns även mer än trettio olika arter av ormar, varav kobran är den vanligaste.

Omkring 430 olika fågelarter har registrerats varav cirka en tredjedel häckar i landet.

Antalet vilda växter är på grund av att landets yta till största delen består av öken begränsade. Ett hundratal olika gräsarter, lotus, vattenhyacinter, dadelpalmer, olika sädesslag, grönsaker, importerade trädslag, etc., är en del av de växter man finner i Egypten.

Mötet med Egyptens natur, flora och fauna är dock en mycket intressant upplevelse.

Att besöka ett land innebär alltid olika sorters upplevelser. Egypten var inget undantag.

Under denna resa besökte jag flera av de traditionella turistmålen, som pyramiderna i Giza, templen i Luxor, Karnak och Abu Simbel, Konungarnas Dal, Drottningarnas Dal etc., sevärdheter som fascinerat människor i flera tusen år. Jag var inget undantag! Så fantastiskt det kändes att befinna sig på platserna där människor enbart med sina kroppskrafter uppfört dessa enorma byggandsverk, och som finns kvar än idag.

Den egyptiska historien är intressant, fascinerande, spännande och delvis ännu olöst. Även folklivet är intressant och spännande.

Mötena med de vänliga egyptierna bjuder på starka upplevelser, men kan vara lite påfrestande ibland. Nästan alla man möter tigger på något sätt eller så vill de sälja på dig någonting. Man måste dock ha förståelse för deras situation då de ofta lever under enkla eller fattiga förhållanden. Bryt deras "jargong" och du kommer att möta en helt annan person.

Resan innehöll även besök i oaserna i den Västra Öknen (Libyska Öknen), en segeltur i felucca på Nilen och boende hos en nubisk familj på Elefantineön i Assuan.

Res till Egypten för ett besök i ett mycket speciellt land. Du kommer inte att ångra dig!

 

" Smile, you are in Egypt!"
Guiden Soliman Mousa.
Elefantine ön

Sfinxen.
Giza

Mykerinos-, Chefrens- och Cheopspyramiden.
Giza

Dekorerad kamel.
Giza

Musicerande beduiner.
Gula Öknen

Gula Öknen

Bahariya oasen

Stenformationer.
Vita Öknen

Stenformationer.
Vita Öknen

Soluppgång.
Vita Öknen

Landskap.
Svarta Öknen

Tutanchamuns dödsmask.
Egyptiska Museet.
Kairo

Statyer.
Egyptiska Museet.
Kairo

Bedjande man.
Al-Azhar mosken.
Kairo

Templet.
Luxor

De mäktiga Memnonstatyerna.
Luxor

Hatschepsuts tempel.
Luxor

Ramesseum.
Luxor

Templet.
Karnak

Väggrelief i templet.
Karnak

Man och kvinna.
Luxor

Sanddyner och färja.
Elefantineön.

Feluccor.
Elefantineön

Ramses II:s tempel.
Abu Simbel

Ramses II:s tempel.
Abu Simbel

Kamelmarknaden.
Daraw

Beduinman.
Bahariyaoasen

Man med dotter.
Svarta Öknen

Liten pojke.
Bahariyaoasen

För mer information om Egypten: Dagens väder i Egypten
Fakta: World Factbook UD:s rekommendationer www.stalvik.se CNN Weather
Tidningar: Egypt Today Cairo Times Al Ahram BBC Weather
Övrigt: Lonely Planet Information om Kairo Resa till Egypten  

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande platser på vår jord. Läs om några av dessa på min hemsida. 

Till överst på sidan


Uppdaterad 2012-06-10
www.stalvik.com     

9 109 besökare sedan 100111
(53 720 besökare 040501 - 100110)